CAREER
พนักงานขายรถบรรทุก
คุณสมบัติผู้สมัคร:

  - เพศ หญิง/ชาย อายุระหว่าง 22 - 30 ปี

  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

  - ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาติขับขี

  - บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์

  - มีประสบการณ์ในงานขายรถยนต์ 1-2 ปี  (หากเคยขายรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ความรับผิดชอบ:

  - ขายรถบรรทุกตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

  - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงต่อยอดในการหาลูกค้าใหม่

  -เจรจาต่อรอง และปิดการขาย

  -จัดทำเอกสารเสนอขาย และโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

สวัสดิการ:

  ค่าเดินทางตามยอดขายเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

  ค่าคอมมิสชั่น

  ประกันกลุ่มชีวิต และสุขภาพ

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)

  เครื่องแบบพนักงาน