CAREER
พนักงานบัญชีภาษี ประจำสาขากิ่งแก้ว
คุณสมบัติผู้สมัคร:

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาบัญชี

  กรณีจบวุฒิ ปวส. จะต้องมีประสบกาณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

  เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

  สามารถทำงานวันหยุด หรือล่วงเวลาได้

ความรับผิดชอบ:

  จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  ยื่นเอกสารทางภาษีกับทางสรรพากร

   

สวัสดิการ:

  ประกันสุขภาพกลุ่ม (ชีวิตและสุขภาพ)

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เครื่องแบบพนักงาน

  โบนัส ตามผลประกอบการ